Regulamin warsztatów tanecznych

Regulamin warsztatów tanecznych organizowanych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK

I. Postanowienia ogólne
1. Warsztaty taneczne stanowią część działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK.
2. Celem warsztatów tanecznych jest popularyzacja tańca, kultury tanecznej oraz innych form artystycznego wyrazu, a także promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.
3. Zakup biletu/karnetu na warsztaty i uczestnictwo w zajęciach są jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

II. Organizacja warsztatów
1. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na warsztaty przynajmniej na 15 min. przed ich rozpoczęciem.
2. W przypadku osób niepełnoletnich, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany poczekać do momentu rozpoczęcia warsztatów oraz odebrać osobę niepełnoletnią po zakończeniu zajęć. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie, które oddalą się od miejsca prowadzenia warsztatów. Osoby niepełnoletnie chcące samodzielnie oddalić się do domu powinny przedstawić oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dotyczące samodzielnego powrotu z zajęć.
3. Niedozwolone jest wnoszenie do studiów tanecznych jedzenia oraz napojów, za wyjątkiem wody
w plastikowej, zakręcanej butelce.
4. Uczestników warsztatów obowiązuje odpowiedni strój oraz czyste obuwie zmienne.
5. Uczestnicy warsztatów powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Teatr nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani kontuzje, które nastąpią bez winy prowadzącego zajęcia lub osób z ramienia Teatru.
6. Uczestnicy warsztatów odpowiadają za szkody wyrządzone na terenie Teatru oraz na terenie innych obiektów, gdzie będą prowadzone warsztaty.
7.Akceptując regulamin uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w warsztatach.
8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
9. W przypadku udziału w zajęciach uczestnicy warsztatów jednocześnie wyrażają zgodę na fotografowanie oraz filmowanie zajęć w celach promocyjnych i archiwizacyjnych Teatru.
10. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć (osoba prowadząca, godzina, miejsce) w uzasadnionych przypadkach. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie internetowej www.teatrrozbark.pl
11. Prowadzący zajęcia ma prawo wykluczyć z zajęć osoby, których zachowanie zakłóca ich przebieg bez zwrotu poniesionych kosztów.
12. Uczestnik zajęć (rodzic/prawny opiekun w przypadku osób niepełnoletnich) jest zobowiązany do wcześniejszego zgłaszania nieobecność na zajęciach (drogą elektroniczną pod adresem bow@teatrrozbark.pl lub pod numerem telefonu 32 428 13 11). W przypadku dwukrotnej niezgłoszonej nieobecności Teatr zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika zajęć z listy zajęć.
13. W przypadku małej liczby uczestników Teatr ROZBARK ma prawo rozwiązać grupę.
14.Warsztaty taneczne nie odbywają się w czasie świąt, w dni ustawowo wolnych od pracy, w czasie przerw świątecznych, wakacji letnich oraz ferii zimowych.
15. Uczestnicy zajęć (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice/prawni opiekunowie osób uczestniczących w zajęciach) wyrażają zgodę  na fotografowanie oraz filmowanie zajęć w celach promocyjnych Teatru.

III. Opłaty za warsztaty
1. Opłaty za warsztaty dokonuje się poprzez sklep internetowy Teatru www.teatrrozbark.pl/sklep/, według ustalonego cennika. Otrzymany bilet/karnet należy okazać osobie sprawdzającej obecność.
2. Opłaty za zajęcia nie obejmują strojów do ćwiczeń ani kostiumów.
3. Teatr ma możliwość wprowadzenia cen promocyjnych.
4.  Jeżeli uczestnik – po uiszczeniu opłaty – nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć we wszystkich warsztatach lub ich części – opłata nie jest zwracana.

IV. Zapisy na warsztaty
1. Zapisów na zajęcia można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 telefonicznie pod nr telefonu 32 428 13 11 bądź drogą elektroniczną: edukacja@teatrrozbark.pl
2. Przed rozpoczęciem warsztatów uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia i złożenia karty zgłoszeniowej w Biurze Obsługi Widza (pok. 18) lub jako skan – załącznik na adres bow@teatrrozbark.pl Karta zgłoszeniowa jest dostępna w Biurze Obsługi Widza/Kasie Teatru ROZBARK (pok. 18), a także na stronie internetowej Teatru: http://www.teatrrozbark.pl/na-warsztaty,15

V. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane za pomocą strony internetowej Teatru: www.teatrrozbark.pl
2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Bytomskiego Teatru Tańca
i Ruchu ROZBARK.