Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA SPEKTAKLE BYTOMSKIEGO TEATRU
TAŃCA I RUCHU ROZBARK

§ 1. DEFINICJE

1. Teatr – Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, z siedzibą przy ul. Wojciecha Kilara 29,
41-902 Bytom, Wpis do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Bytom pod nr 4.
NIP: 6263013871, REGON: 243439816.
2. Kasa – miejsce sprzedaży biletów w siedzibie Teatru.
3. Spektakl – wszystkie spektakle prezentowane na scenie Teatru ROZBARK
4. Widz – osoba uczestnicząca w wydarzeniu artystycznym.
5. Kupujący – osoba nabywająca bilet dla siebie lub dla osób trzecich.
6. Sprzedaż – sprzedaż biletów w kasie Teatru lub za pośrednictwem systemu online.
7. BOW – Biuro Obsługi Widza w Teatrze ROZBARK.

§ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym repertuarze bez podania przyczyny.
2. Widzowie zobowiązani są do wcześniejszego przybycia do Teatru. Po rozpoczęciu spektaklu
spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię, aż do przerwy, jeżeli została ona
przewidziana w spektaklu.
3. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i napojów.
4. Na widowni obowiązuje całkowity zakaz nagrywania.
5. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
1995r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
6. Widzowie przychodzący na spektakle z dziećmi są zobowiązani do nadzoru nad zachowaniem
dzieci, w taki sposób, aby nie przeszkadzały one pozostałym widzom w odbiorze
przedstawienia.
7. Widzowie niestosujący się do instrukcji pracowników Teatru, jak również w przypadkach
naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów
zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów
zakupu biletów.
8. DOKONANIE ZAKUPU BILETU OZNACZA AKCEPTACJĘ PRZEZ KLIENTA POWYŻSZEGO
REGULAMINU WE WSZYSTKICH JEGO ASPEKTACH.
9. Teatr informuje, że zapłata za bilety zakupione w systemie online
będzie dokonywana za pomocą podmiotu wykonującego na rzecz teatru usługi płatnicze:
firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,
posługująca się adresem internetowym http://www.payu.pl/
10. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, uczniom i studentom z ważnymi
legitymacjami, które należy okazać wraz z biletem przy wejściu na widownię. Brak ważnych
dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek spowoduje konieczność dopłaty do ceny
biletu normalnego.

§ 3. REZERWACJE

1. Rezerwacji biletów można dokonywać osobiście w Biurze Obsługi Widza, bądź mailowo
(bow@teatrrozbark.pl) lub telefonicznie pod numerem (32) 428 13 11. Rezerwacji
telefonicznej i mailowej można dokonać jedynie podając pracownikowi Biura Obsługi Widza
imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Tym samym
widzowie wyrażają zgodę na otrzymywanie przez Teatr informacji o obsłudze rezerwacji
i wszelkich ewentualnych zmianach repertuaru, godziny spektaklu itp.
2. Widz jest zobowiązany do przestrzegania uzgodnionego podczas dokonywania rezerwacji
terminu odbioru biletów. Po jego upływie rezerwacja zostanie anulowana.
3. Rezerwacji biletów można dokonywać od poniedziałku do piątku
w godzinach funkcjonowania BOW oraz kasy biletowej Teatru ROZBARK.
4. W dniu spektaklu istnieje możliwość zakupu biletów bezpośrednio w kasie Teatru ROZBARK
lub przez system internetowej sprzedaży biletów.

§ 4. SPRZEDAŻ BILETÓW

1. Kasa biletowa Teatru jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00
oraz na dwie godziny przed planowanym spektaklem.
2. Teatr zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia kasy, 
po uprzednim umieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Teatru.
3. Teatr honoruje następujące formy płatności za bilety:
- gotówką lub kartą płatniczą w kasie;
- przez system internetowej sprzedaży biletów,
regulowany osobnymi zasadami, określonymi w §5 niniejszego regulaminu.
4. Faktury VAT za zakupione bilety są wystawiane w ciągu 30 dni od daty sprzedaży biletów.
5. Teatr nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.

§ 5. SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży biletów na stronie
internetowej http://www.teatrrozbark.pl.
2. Zakup w systemie internetowej sprzedaży biletów oznacza akceptację przez kupującego
regulaminu rezerwacji i zakupu biletów.
3. Sprzedaż biletów w systemie online odbywa się zgodnie z następującą procedurą:
- dokonanie rezerwacji i zamówienie online przez zakładkę kup bilet;
- wypełnienie formularza i podanie wszystkich wymaganych w nim danych;
- uiszczenie zapłaty za zamówienie przez system płatności http://www.payu.pl/;
- otrzymanie przez zamawiającego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez
niego adres email.
W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury VAT, Kupujący jest zobowiązany
podczas zamawiania zaznaczyć opcję faktura i podać wszystkie poprawne dane, niezbędne
do jej wystawienia.
4. Warunkiem internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego.
Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin powoduje automatyczne
anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu
http://www.payu.pl/ przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182,
60-166 Poznań. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje,
iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie
lub zwrócone – Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez
PayU S.A. pocztą elektroniczną – kontakt: pomoc@payu.pl – lub telefonicznie: 61 630 60 05.
5. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz opłatę
manipulacyjną w wysokości 1,50 zł, doliczaną do ceny każdego biletu.
6. Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 26 lipca 2010r. dotyczącym sprzedaży biletów w zakresie zamówień i płatności drogą
internetową, która nie podlega fiskalizacji.
7. Zakupienie biletu ulgowego w systemie online podlega weryfikacji przed wejściem na
spektakl. W tym celu należy okazać stosowny dokument uprawniający do zniżki. Bilety ulgowe
bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne.
8. Widz dokonujący zakupu biletów online dokonuje odbioru osobistego w kasie Teatru.
9. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej cztery godziny przed
spektaklem. Na dwie godziny przed spektaklem bilety można kupić w kasie Teatru.
Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
10. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za:
- skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu
zamówienia;
- wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oraz sieci
internetowej;
- za bilety zagubione przez Kupującego;
- funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów
przez Kupującego;
- wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci internetowej;
- indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji;
- przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci internetowej;
11. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili lub
prowadzenia sprzedaży na dane wydarzenie tylko w kasie biletowej Teatru bez konieczności
podawania przyczyn.
12. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą
elektroniczną.
13. Po poświadczeniu przez Teatr realizacji zamówienia
Kupujący jest zobowiązany najpóźniej pół godziny przed spektaklem do odbioru biletów
na podstawie numeru zamówienia, który otrzymuje drogą elektroniczną.
14. W celu wejścia na spektakl Kupujący/Widz winien posiadać bilet z możliwością odczytania
wszystkich danych zawartych na bilecie.
15. Przy zakupie biletów płatności realizowane są przy pomocy przelewów elektronicznych.
16. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr
potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego.
17. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje
wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego http://www.payu.pl/.
18. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić
koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie
gwarantuje realizację zamówienia na bilet przez Teatr.

§ 6. ZWROTY

1. Zwrotu biletów można dokonać bezpośrednio w kasie Teatru najpóźniej na dzień przed
spektaklem, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego lub biletu kupionego przez system
sprzedaży internetowej. W przypadku zwrotu biletu Teatr pobiera opłatę manipulacyjną w
wysokości 20% wartości biletu.
2. Zwrotów należności za zakupione bilety dokonuje się gotówką lub poprzez zwrot na kartę płatniczą w kasie,
po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem BOW. 
3. W przypadku odwołania spektaklu zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu
sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata.
4. Po rozpoczęciu spektaklu spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię teatru. Nie
przysługują w takim przypadku zwrot ani wymiana biletu.
5. Bilety uszkodzone mogą podlegać wymianie, bilety z oderwanym kuponem kontrolnym nie
podlegają zwrotowi ani wymianie.
6. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn oddziaływania sił wyższych (kataklizmy, klęski
żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa itp.) Kupującym, którzy zakupili bilety
przysługuje zwrot należności w terminie do 2 miesięcy od planowanej daty imprezy lub w
miarę posiadanych przez teatr możliwości zamiana na inny termin lub spektakl.
7. Nie podlegają zwrotowi ani wymianie bilety niewykorzystane z innych powodów niż określone
w niniejszym paragrafie.
8. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru,
Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty stanowiącej
wartość zakupionego biletu – cena widniejąca na bilecie (z pominięciem opłaty prowizyjnej
systemu PayU.pl) na podstawie pisemnego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od zakupu,
dostarczonego do Teatru osobiście lub mailem, jako załącznik-skan, w terminie do 60 dni po odwołanym spektaklu.
Aby otrzymać zwrot za zakupione bilety drogą elektroniczną należy nadesłać ebilet
(w przypadku posiadania faktury kopię faktury) na adres Teatru, dostarczyć osobiście
lub przesłać na adres email bow@teatrrozbark.pl oraz dołączyć następujące informacje:
- imię i nazwisko Kupującego;
- numer transakcji lub adres email podany w zamówieniu w systemie sprzedaży payu.pl;
- nr konta bankowego na który ma być dokonany zwrot.
Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie np. gotówka, zwrot na kartę płatniczą.

§ 7. OCHRONA DANYCH W SYSTEMIE ONLINE

1. Administratorem danych osobowych jest Teatr. Przekazanie danych osobowych przez Klienta
ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do dokonywania zamówień w Sklepie
Internetowym.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez
niego w procesie rejestracji.
3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług
drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży biletów
zamówionych przez Klienta online, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r.,
nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedawcę obejmują:
- adres poczty elektronicznej;
- numer telefonu kontaktowego;
- imię i nazwisko Klienta;
- adres korespondencyjny Klienta;
- numer NIP Klienta;
5. Każdy Klient jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania
i żądania ich usunięcia.
6. Dokonując zakupu online, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych,
kompletnych, zgodnych z prawem oraz niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki,
powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów
w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
7. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia w systemie sprzedaży online
na stronie Teatru www.teatrrozbark.pl Kupujący wyraża zgodę na:
- przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr oraz firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, prowadzącą obsługę płatności elektronicznych
http://www.payu.pl/, danych osobowych w celu realizacji zamówienia;
- niezbędnego kontaktu z Kupującym;
- wykonywanie wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
Ponadto Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Teatru informacji o charakterze
promocyjno-reklamowym drogą elektroniczną po zaznaczeniu właściwej opcji w procesie
zamawiania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów dostępny jest na stronie internetowej oraz
w kasie biletowej i Biurze Obsługi Widza Teatru.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r.
3. Umowa sprzedaży biletów zawierana jest między Widzem, a Teatrem.
4. Bilety prezentowane na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.
5. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży biletów jest prawo polskie.
6. Ewentualne spory powstałe między widzem niebędącym konsumentem w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego, a Teatrem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla
siedziby Teatru, a w przypadku Klientów będących konsumentami właściwym będzie sąd wedle
właściwości ogólnej.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz:
- przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176);
- Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271);
- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
8. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna
w terminie wskazanym przez Teatr, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie
www.teatrrozbark.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Widzów przed
wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień
regulaminu.
9. Widz akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk swojej
obecności i aktywności na stronie Teatru. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać
wykorzystane do analizy aktywności Widzów.