Na warsztaty

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do podpisania umowy z Teatrem (w siedzibie Teatru ROZBARK, Biuro Obsługi Widza, pokój nr 18.)

Opłaty za warsztaty dokonuje się jednorazowo (każdego miesiąca), z góry do każdego 20-go dnia miesiąca, przed rozpoczęciem zajęć, według ustalonego cennika. Opłaty za zajęcia należy dokonać przelewem na konto Teatru: ING Bank Śląski 28 1050 1230 1000 0090 8015 1443. Brak możliwości wykupu pojedynczego wejścia.

Tytuł przelewu powinien zawierać następujące informacje:

  • Imię i Nazwisko uczestnika zajęć,
  • nazwę zajęć,
  • dzień tygodnia,w którym odbywają się zajęcia (np. Maluszki + 2-3 lata, gr. poniedziałkowa),
  • rodzaj zajęć (grupa początkująca/zaawansowana etc.),
  • nazwę miesiąca, którego dotyczy wpłata.


UWAGA: W zajęciach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie od 16 r.ż., za zgodą rodzica/prawnego opiekuna. 

Zapisy i informacje:
e-mail: bow@teatrrozbark.pl
tel.: 32 428 13 11