Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
 • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
 • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
 • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
 • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny Ciało Industrialne

Teatr ROZBARK zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Projekt Plastyczny, w ramach projektu animacyjno-artystycznego "Ciało industrialne", w pięciu kategoriach wiekowych:
 • szkoły podstawowe: klasy 4-8,
 • szkoły ponadpodstawowe,
 • studenci,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • Ludzie z miasta.

NAJLEPSZE PROJEKTY ZOSTANĄ PRZETWORZONE W WIELKOFORMATOWE PRACE ŚCIENNE [MURALE WEWNĄTRZ PRZESTSRZENI TEATRU ROZBARK].

Prace należy dostarczać na adres Organizatora: Teatr ROZBARK, ul. Wojciecha Kilara 29, 41-902 Bytom, do dnia 29 lutego 2020 r. Konkurs trwa od 07.01.2020 do 29.02.2020.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 • akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w niniejszym Regulaminie,
 • prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia oraz wyrażenie zgód,
 • dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa
 • w niniejszym Regulaminie,
 • dostarczenie razem z pracą wypełnionego załącznika.
Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac plastycznych. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i być wolne od wad prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową.

Technika wykonania prac: TYLKO KOLORY CZARNY I BIAŁY, BEZ ODCIENI SZAROŚCI, rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa, komiks, graffiti, techniki łączone z wymienionych. Format A3.

Prace konkursowe muszą mieć przytwierdzoną z tyłu metryczkę, wypełnioną komputerowo, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, placówka (adres, nr telefonu,), imię i nazwisko opiekuna artystycznego, nauczyciela (w przypadku dzieci i młodzieży), adres mailowy opiekuna.

Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu jawnym przez Jury. Jury przy ocenie stosować będzie jako kryterium wartość artystyczną zgłoszonych prac konkursowych oraz związek projektu z tematem.

Decyzja Jury w tym zakresie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy żadna z prac nie spełni oczekiwań Organizatora.

Dokumenty do pobrania: regulamin i karta zgłoszenia.